Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Ông Vũ Văn Bẩy

Cử nhân Tài chính

Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch HĐQT

 

Ông Lưu Tuấn Hùng

Kỹ sư xây dựng

Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Văn Phúc

Cử nhân Kinh tế

Thành viên Hội đồng quản trị

 

 

    

 

     Ông Trần Đại Tùng

   Cử nhân Kinh tế

Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Đặng Văn Thăng

Cử nhân Tài chính

Thành viên Hội đồng quản trị