Thành viên Ban Tổng Giám đốc

                                        

                                                                                Ông Vũ Văn Bẩy

                                                                              Cử nhân Tài chính

                                                                          Tổng Giám đốc Công ty

 

 

 

                   Ông Lưu Tuấn Hùng                               Ông Vũ Ngọc Long                         Ông Nguyễn Ngọc Lộc

                    Kỹ sư xây dựng                                      Cử nhân tài chính                           Kỹ sư kinh tế xây dựng

                  Phó tổng Giám đốc                                Phó tổng Giám đốc                            Phó tổng Giám đốc