Biên bản ĐHĐCĐ năm 2017 lần 1

Biên bản ĐHĐCĐ năm 2017 lần 1

Vũ Văn Bẩy
19, Tháng Bảy, 2017
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: