Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên lần 1

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên lần 1

Vũ Văn Bẩy
19, Tháng Bảy, 2017

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: